THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BẢO ĐẢM TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK) – CHI NHÁNH HUYỆN BẮC HÀ LÀO CAI LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh. Số nhà 009-011 Nghĩa Đô, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh huyện Bắc Hà Lào Cai. Địa chỉ: Đường Ngọc Uyển, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

3. Tên tài sản đấu giá:

3.1. Quyền sử dụng đất của ông Ly Sin Vần theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153878, số vào sổ cấp GCN: CH00073 do UBND Huyện Si Ma Cai cấp ngày 22/12/2022, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 83;                                        – Tờ bản đồ số: 72

– Địa chỉ: TDP Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (Đường Tráng A Pao).

– Diện tích: 100,0 m² (Bằng chữ: Một trăm mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: riêng: 100,0 m² ; chung: không m²

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị,            – Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

* Tài sản gắn liền với đất: Không

3.2. Quyền sử dụng đất của ông Ly Sin Vần theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153879, số vào sổ cấp GCN: CH00074 do UBND Huyện Si Ma Cai cấp ngày 22/12/2022, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 84;                                          – Tờ bản đồ số: 72

– Địa chỉ: : TDP Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (Đường Tráng A Pao).

– Diện tích: 100,0 m²  (Bằng chữ: Một trăm mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: riêng: 100,0 m²; chung: không m²

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị,              – Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

* Tài sản gắn liền với đất: Không

3.3. Quyền sử dụng đất của ông Ly Sin Vần theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153880, số vào số cấp GCN: CH00075 do UBND Huyện Si Ma Cai cấp ngày 22/12/2022, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 85;                                          – Tờ bản đồ số: 72

– Địa chỉ: : TDP Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (Đường Tráng A Pao).

– Diện tích: 100,0 m2  (Bằng chữ: Một trăm mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: riêng: 100,0 m² ; chung: không m²

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị,               – Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

* Tài sản gắn liền với đất: Không

3.4. Quyền sử dụng đất của bà Lùng Quán Chấn theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153898, số vào sổ cấp GCN: CH 00103 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 16/01/2003, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 156;                                              – Tờ bản đồ số: 75

– Địa chỉ: TDP Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (Đường D4 – khu 16 ha).

– Diện tích: 200,0 m² (Bằng chữ: Hai trăm mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: riêng: 200,0 m²; chung: không m²

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị,                 – Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

* Tài sản gắn liền với đất: Không

3.5. Quyền sử dụng đất của bà Lù Sào Sủy theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153890, số vào sổ cấp GCN: CH – 00094 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 05/01/2003, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 91;                                               – Tờ bản đồ số: 72

– Địa chỉ: TDP Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (Đường Tráng A Pao).

– Diện tích: 100,0 m² (Bằng chữ: Một trăm mét vuông)

– Hình thức sử dụng: riêng: 100,0 m²; chung: không m²

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

* Tài sản gắn liền với đất: Không

3.6 Quyền sử dụng đất của bà Lù Sào Sủy theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153889, số vào sổ cấp GCN: CH – 00093 do UBND Huyện Si Ma Cai cấp ngày 05/01/2003, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 90;                                               – Tờ bản đồ số: 72

– Địa chỉ: TDP Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

– Diện tích: 100,0 m² (Bằng chữ: Một trăm mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: riêng: 100,0 m²; chung: không m²

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

* Tài sản gắn liền với đất: Không

3.7. Quyền sử dụng đất của bà Lù Sào Sủy theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153888, số vào sổ cấp GCN: CH – 00095 do UBND Huyện Si Ma Cai cấp ngày 05/01/2003, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 89;                                               – Tờ bản đồ số: 72

– Địa chỉ: TDP Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

– Diện tích: 100,0 m² (Bằng chữ: Một trăm mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: riêng: 100,0 m²; chung: không m²

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị,

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

* Tài sản gắn liền với đất: Không

3.8. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bà Lù Sào Sủy theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153887, số vào sổ cấp GCN: CH – 00088 do UBND Huyện Si Ma Cai cấp ngày 04/01/2003, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 48;                                               – Tờ bản đồ số: 72

– Địa chỉ: TDP Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

– Diện tích: 111,4 m² (Bằng chữ: Một trăm mười một phẩy bốn mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: riêng: 111,4 m²; chung: không m²

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

* Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp IV

3.9. Quyền sử dụng đất của bà Giàng Diu Lềnh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CP 070023, số vào sổ cấp GCN: CH 01259 do UBND huyện Bắc Hà cấp ngày 20/01/2020, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 291;                                              – Tờ bản đồ số: 31

– Địa chỉ: Thôn Na Lang, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (Đường ĐT153).

– Diện tích: 367,3 m² (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi bảy phẩy ba mét vuông)

– Hình thức sử dụng: riêng: 367,3 m²; chung: không m²

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

* Tài sản gắn liền với đất: Không

3.10. Quyền sử dụng đất của bà Din Dì Séng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 072011, số vào số cấp GCN: CS 00365 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 28/07/2021, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 174;                                           – Tờ bản đồ số: 42

– Địa chỉ: Đường trục chính trái, TDP Dìn Phàng, thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

– Diện tích: 206,9 m² (Bằng chữ: Hai trăm linh sáu phẩy chín mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: riêng: 206,9 m²; chung: không m²

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất.

* Tài sản gắn liền với đất: Không

3.11. Quyền sử dụng đất của ông Giàng Seo Sử theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DG 866878, số vào số cấp GCN: CS-00107 do UBND Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 01/02/2023, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 179;                                           – Tờ bản đồ số: 75

– Địa chỉ: TDP Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

– Diện tích: 250 m² (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi mét vuông).

– Hình thức sử dụng: riêng: 250 m²; chung: không m²

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

* Tài sản gắn liền với đất: Không

3.12. Quyền sử dụng đất của bà Tráng Sảo Dín theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153808, số vào sổ cấp GCN: CH 00005 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 09/03/2022, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 118;                                               – Tờ bản đồ số: 53

– Địa chỉ: TDP Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (Đường Tráng A Pao).

– Diện tích: 250 m² (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: riêng: 250 m²; chung: không m²

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị,

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất 150,0 m²; Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 100,0 m².

* Tài sản gắn liền với đất: Không

3.13. Quyền sử dụng đất của bà Tráng Sảo Dín Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153893, số vào sổ cấp GCN: CH 00099 do UBND Huyện Si Ma Cai cấp ngày 10/01/2023, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 89;                                               – Tờ bản đồ số: 75

– Địa chỉ: TDP Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

– Diện tích: 250,0 m² (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: riêng: 250,0 m²; chung: không m²

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất 150,0 m²; Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 100,0 m².

* Tài sản gắn liền với đất: Không

4. Giá khởi điểm, bước giá, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá:

4.1. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá:

STTTên tài sảnGiá khởi điểm (Đơn vị: Đồng)Tiền đặt trước (20% Giá trị tài sản) (Đơn vị: Đồng)Bước giá (Đơn vị: Đồng)
1Quyền sử dụng đất của ông Ly Sin Vần theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153878, số vào sổ cấp GCN: CH00073 do UBND Huyện Si Ma Cai cấp ngày 22/12/2022800 000 000160 000 00030 000 000
2Quyền sử dụng đất của ông Ly Sin Vần theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153879, số vào sổ cấp GCN: CH00074 do UBND Huyện Si Ma Cai cấp ngày 22/12/2022800 000 000160 000 00030 000 000
3Quyền sử dụng đất của ông Ly Sin Vần theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153880, số vào số cấp GCN: CH00075 do UBND Huyện Si Ma Cai cấp ngày 22/12/2022800 000 000160 000 00030 000 000
4Quyền sử dụng đất của bà Lùng Quán Chấn theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153898, số vào sổ cấp GCN: CH 00103 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 16/01/20032 112 000 000422 400 00030 000 000
5Quyền sử dụng đất của bà Lù Sào Sủy theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153890, số vào sổ cấp GCN: CH – 00094 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 05/01/2003800 000 000160 000 00030 000 000
6Quyền sử dụng đất của bà Lù Sào Sủy theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153889, số vào sổ cấp GCN: CH – 00093 do UBND Huyện Si Ma Cai cấp ngày 05/01/2003800 000 000160 000 00030 000 000
7Quyền sử dụng đất của bà Lù Sào Sủy theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153888, số vào sổ cấp GCN: CH – 00095 do UBND Huyện Si Ma Cai cấp ngày 05/01/2003800 000 000160 000 00030 000 000
8Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bà Lù Sào Sủy theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153887, số vào sổ cấp GCN: CH – 00088 do UBND Huyện Si Ma Cai cấp ngày 04/01/2003935 760 000187 152 00030 000 000
9Quyền sử dụng đất của bà Giàng Diu Lềnh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CP 070023, số vào sổ cấp GCN: CH 01259 do UBND huyện Bắc Hà cấp ngày 20/01/20206 066 510 4501 213 302 09030 000 000
10Quyền sử dụng đất của bà Din Dì Séng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 072011, số vào số cấp GCN: CS 00365 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 28/07/20212 476 593 000495 318 60030 000 000
11Quyền sử dụng đất của ông Giàng Seo Sử theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DG 866878, số vào số cấp GCN: CS-00107 do UBND Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 01/02/20232 640 000 000528 000 00030 000 000
12Quyền sử dụng đất của bà Tráng Sảo Dín theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153808, số vào sổ cấp GCN: CH 00005 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 09/03/20222 640 000 000528 000 00030 000 000
13Quyền sử dụng đất của bà Tráng Sảo Dín Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153893, số vào sổ cấp GCN: CH 00099 do UBND Huyện Si Ma Cai cấp ngày 10/01/20232 640 000 000528 000 00030 000 000

Lưu ý: Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, lệ phí và chi phí khác cho việc làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành. Người trúng đấu giá phải chi trả toàn bộ các khoản thuế, lệ phí và chi phí khác cho việc làm các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

Người tham gia đấu giá trả giá ít nhất phải bằng giá khởi điểm cộng với một (01) bước giá.

4.2. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ hồ sơ.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

– Thời gian xem tài sản: Ngày 09/01/2024 và ngày 10/01/2024 (Trong giờ hành chính). 

– Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản

+ TDP Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai;

+ Đường trục chính trái, TDP Dìn Phàng, thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai;

+ Thôn Na Lang, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Khách hàng liên hệ số điện thoại: 02143.512.666 với Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh để được hướng dẫn.

6. Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

6.1. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 21/12/2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 15/01/2024.(Trong giờ hành chính).

6.2. Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh, số nhà 009-011 Nghĩa Đô, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

7. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

7.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể ngày 15,16 và 17/01/2024  (Trong giờ hành chính).

7.2. Phương thức nộp:

– Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty như sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh.

+ Số tài khoản: 8802.123456789 tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Lào Cai II.

– Nội dung nộp tiền ghi: (Tên người tham gia đấu giá) – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản bảo đảm của Ngân hàng Agribank – CN Bắc Hà Lào Cai là thửa đất số: (Số thửa đất), Tờ bản đồ số: (Số tờ bản đồ) – Địa chỉ: (Địa chỉ của tài sản).

Ví dụ: Ông NGUYỄN VĂN A – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản bảo đảm của Ngân hàng Agribank – CN Bắc Hà Lào Cai là thửa đất số: 89, Tờ bản đồ số: 75 – Địa chỉ: TDP Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Khách hàng lưu ý: Số tiền đặt trước phải được báo có/tin nhắn đến tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh trước 16 giờ 30 phút ngày 17/01/2024.

8. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

9. Hình thức, phương thức đấu giá:

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 18/01/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh, số nhà 009-011 Nghĩa Đô, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai./.

Tags: No tags

Thêm bình luận

Mọi thông tin bạn cung cấp đều được bảo mật *