THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ – 22 Quyền Sử Dụng Đất Là Tài Sản Bảo Đảm Cho Khoản Vay Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam (Agribank) – Chi Nhánh Huyện Bắc Hà

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh. Số nhà 109 Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh huyện Bắc Hà. Địa chỉ: Đường Ngọc Uyển, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

3. Tài sản đấu giá

        3.1. Quyền sử dụng đất của Bà Lê Thị Kim theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DC 204780, số vào sổ cấp GCN: CS 00355 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 20/05/2021, cụ thể:

– Thửa đất số: 112;                                        – Tờ bản đồ số: 53

– Địa chỉ: TDP Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (ĐườngCư Hòa Vần).

– Diện tích: 125,0 m2 (Bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: riêng: 125,0 m2 ; chung: không m2

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị,            – Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

3.2. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Bà Lê Thị Kim theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 072005, số vào sổ cấp GCN: CS 00367 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 28/07/2021, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 176;                                        – Tờ bản đồ số: 42

– Địa chỉ: Đường trục chính trái, Tổ dân phố Phố Mới, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (Nay là TDP Dìn Phàng).

– Diện tích: 114,6 m2  (Bằng chữ: Một trăm mười bốn phẩy sáu mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: riêng: 114,6 m2; chung: không m2

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị,              – Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

* Tài sản gắn liền với đất: Nhà xây cấp IV một tầng.

3.3. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Bà Lê Thị Kim theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liên với đất số: DD 153813, số vào số cấp GCN: CH 00017 do UBND Huyện Si Ma Cai cấp ngày 28/06/2022, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 10;                                          – Tờ bản đồ số: 71

– Địa chỉ: : Tổ dân phố Phố Thầu, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

– Diện tích: 189,2 m2  (Bằng chữ: Một trăm tám chín phẩy hai mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: riêng: 189,2 m2 ; chung: không m2

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị,               – Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất diện tích 140 m². Công nhận QSD đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất diện tích 49,2 m².

* Tài sản gắn liền với đất: Nhà xây cấp IV một tầng.

3.4. Quyền sử dụng đất của Bà Lê Thị Kim theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153820, số vào sổ cấp GCN: CH 00025 do UBND Huyện Si Ma Cai cấp ngày 22/07/2022, cụ thể:

– Thửa đất số: 125;                                           -Tờ bản đồ số: 53

– Địa chỉ: Tổ dân phố  Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (ĐườngCư Hòa Vần).

– Diện tích: 250,0 m2 (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: riêng: 250,0 m2;               chung: không m2

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị,                         – Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

3.5. Quyền sử dụng đất của Bà Lê Thị Kim theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DG 844000, số vào sổ cấp GCN: CS 00048 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 12/10/2022, cụ thể:

– Thửa đất số: 151;                                           -Tờ bản đồ số: 75

– Địa chỉ: : Tổ dân phố Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (ĐườngTráng A Pao).

– Diện tích: 125,0 m2 (Bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: riêng: 125,0 m2; chung: không m2

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị,               – Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

3.6. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Ông Nguyễn Văn Trường theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 072006, số vào sổ cấp GCN: CS 00368 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 28/07/2021, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 177;                                              – Tờ bản đồ số: 42

– Địa chỉ: Đường Trục chính trái, tổ dân phố Dìn Phàng, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

– Diện tích: 115,7 m2 (Bằng chữ: Một trăm mười năm phẩy bảy mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: riêng: 115,7 m2; chung: không m2

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị,                     – Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

* Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp IV một tầng.

3.7. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Ông Nguyễn Văn Trường theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 072007, số vào sổ cấp GCN: CS 00369 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 28/07/2021, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 178;                                                – Tờ bản đồ số: 42

– Địa chỉ: Đường Trục chính trái, tổ dân phố Dìn Phàng, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

– Diện tích: 107,8 m² (Bằng chữ: Một trăm linh tám phẩy bảy mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: riêng: 107,8 m2 ; chung: không m2

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị,                      – Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

* Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp IV một tầng

3.8. Quyền sử dụng đất của Ông Nguyễn Văn Trường theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AB 242866, số vào sổ cấp GCN: H 00390 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 19/04/2005, cụ thể:

– Thửa đất số: 01;                                               – Tờ bản đồ số: Đ7-03

– Địa chỉ: TDP Hang Rồng, thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

– Diện tích: 140,0 m² (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: riêng: 140,0 m2 ; chung: không m2

– Mục đích sử dụng: Đất T,                                 – Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

3.9. Quyền sử dụng đất của Ông Nguyễn Văn Trường theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153805, số vào sổ cấp GCN: CH 00392 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 13/01/2022, cụ thể:

– Thửa đất số: 117;                                                 – Tờ bản đồ số: 53

– Địa chỉ: TDP Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (Đường Hoàng Cư Vần).

– Diện tích: 200,0 m² (Bằng chữ: Hai trăm mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: riêng: 200,0 m2 ; chung: không m2

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị,                           – Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

3.10. Quyền sử dụng đất của Bà Đặng Thị Minh Phương theogiấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BC 128544, số vào sổ cấp GCN: CH 01210 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 26/12/2011, cụ thể:

– Thửa đất số: 01;                                               – Tờ bản đồ số: ĐG-10

– Địa chỉ: TDP Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

– Diện tích: 250 m2 (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: riêng: 250 m2; chung: không m2

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị,

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

3.11. Quyền sử dụng đất của Ông Hoàng Seo Vu theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153899, số vào sổ cấp GCN: CH 000111 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 15/02/2023, cụ thể:

– Thửa đất số: 125;                                              – Tờ bản đồ số: 73

– Địa chỉ: TDP Hang Rồng, thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (Đường Cư Hoà Vần).

– Diện tích: 140 m2 (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi mét vuông ),

– Hình thức sử dụng: riêng: 140 m2; chung: không m2

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị,

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhận thừa kế, được tặng cho đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất.

3.12. Quyền sử dụng đất của Ông Hoàng Seo Vu theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CA 846290, số vào số cấp GCN: CS 00093 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 11/04/2016, cụ thể:

– Thửa đất số: 199;                                           – Tờ bản đồ số: DC-43

– Địa chỉ: TDP Phố Mới, thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

– Diện tích: 100 m2 (Bằng chữ: Một trăm mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: riêng: 100 m2; chung: không m2

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị,

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

3.13. Quyền sử dụng đất và tài sản găn liền với đất của Ông Hoàng Seo Vu theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AB 242913, số vào sổ cấp GCN: H 00420 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 19/04/2005, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 04;                                             – Tờ bản đồ số: Đ7-03

– Địa chỉ: TDP Hang Rồng, thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (Đường Cư Hòa Vần).

– Diện tích: 140 m² (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: riêng: 140 m²; chung: không m²

– Mục đích sử dụng: Đất T,

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất

* Tài sản gắn liền với đất: Nhà gỗ

3.14. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Ông Cù Thanh Lợi theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153903, số vào sổ cấp GCN: CH 00114 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 28/02/2023, cụ thể:

*Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 224;                                              – Tờ bản đồ số: 62

– Địa chỉ: TDP Phố Mới, thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (Đường 19/5)

– Diện tích: 144,8 m² (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi bốn phảy tám mét vuông).

– Hình thức sử dụng: riêng: 144,8 m²; chung: không m²

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị,

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất diện tích 100 m², Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất diện tích 44,8m².

– Tài sản gắn liền với đất: Nhà xây cấp IV 02 tầng

3.15. Quyền sử dụng đất của Ông Lê Văn Tiến theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 144002, số vào sổ: CH 00702 do UBND huyện Bắc Hà cấp ngày 08 tháng 12 năm 2021, cụ thể:

– Thửa đất số: 138                                            – Tờ bản đồ số: 88

– Địa chỉ: Thôn Thẩm Phúc, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai;

– Diện tích: 121,2 m² (Bằng chữ: Một trăm hai mươi mốt phẩy hai mét vuông)

– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 121,2 m², chung : Không m²

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn

– Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

– Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

3.16. Quyền sử dụng đất của Ông Lê Văn Tiến theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 144003, số vào sổ: CH 00701 do UBND huyện Bắc Hà cấp ngày 08 tháng 12 năm 2021, cụ thể:

– Thửa đất số: 128;                                        – Tờ bản đồ số: 88

– Địa chỉ: Thôn Thẩm Phúc, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai;

– Diện tích: 156,7 m² (Bằng chữ: Một trăm năm mươi sáu phẩy bẩy mét vuông)

– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 156,7 m², chung : Không m²

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn

– Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

– Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

3.17. Quyền sử dụng đất của Ông Lê Văn Tiến theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 144006, số vào sổ: CH 00700 do UBND huyện Bắc Hà cấp ngày 08 tháng 12 năm 2021, cụ thể:

– Thửa đất số: 132;                                          – Tờ bản đồ số: 88

– Địa chỉ: Thôn Thẩm Phúc, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai;

– Diện tích: 124,4 m² (Bằng chữ: Một trăm hai mươi bốn phẩy bốn mét vuông)

– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn

– Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

– Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

3.18. Quyền sử dụng đất của Ông Lê Văn Tiến theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CU 668800, số vào sổ: CH 00698 do UBND huyện Bắc Hà cấp ngày 08 tháng 12 năm 2021, cụ thể:

– Thửa đất số: 133;                                     – Tờ bản đồ số: 88

– Địa chỉ: Thôn Thẩm Phúc, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

– Diện tích: 123,8 m² (Bằng chữ: Một trăm hai mươi ba phẩy tám mét vuông)

– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 123,8 m², chung : Không m²

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn

– Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

–  Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

3.19. Quyền sử dụng đất của Ông Lê Văn Tiến – Bà Nguyễn Thị Đào theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 144004, số vào sổ: CH 00699 do UBND huyện Bắc Hà cấp ngày 08 tháng 12 năm 2021, cụ thể:

– Thửa đất số: 131;                                – Tờ bản đồ số: 88

– Địa chỉ: Thôn Thẩm Phúc, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

– Diện tích: 152,1 m² (Bằng chữ: Một trăm năm mươi hai phẩy một mét vuông)

– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 152,1 m², chung : không m²

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn

– Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

– Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

3.20. Quyền sử dụng đất của Ông Lê Văn Tiến – Bà Nguyễn Thị Đào theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CK 186589, số vào sổ: CS 01099 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 05 tháng 06 năm 2018, cụ thể:

– Thửa đất số: 294;                                     – Tờ bản đồ số: 27

– Địa chỉ: Thôn Na Lang, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

– Diện tích: 200,0 m² (Bằng chữ: Hai trăm mét vuông)

– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 200,0 m², chung : Không m²

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn

– Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

– Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất.

3.21. Quyền sử dụng đất của Bà Hoàng Thị Loan theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BB 625134, số vào sổ: CH 00104 do UBND huyện Bắc Hà cấp ngày 09 tháng 12 năm 2010, cụ thể:

– Thửa đất số: 55;        Tờ bản đồ số: Sơ đồ đường giao thông gắn tái định cư ven chợ

– Địa chỉ: TDP Bắc Hà 1, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

– Diện tích: 100 m² (Bằng chữ: Một trăm mét vuông)

– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 100 m², chung : Không m²

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị

– Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

– Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

3.22. Quyền sử dụng đất của Bà Đào Thị Lan theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153861, số vào sổ: CH – 00067 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 13/12/2022, cụ thể:

– Thửa đất số: 161                                                   – Tờ bản đồ số: 75

– Địa chỉ: TDP Hoàng Thu Phố, Thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai;

– Diện tích: 250 m² (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi mét vuông)

– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 250 m², chung : Không m²

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị

– Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

– Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất 150 m². Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 100 m².

        4. Giá khởi điểm của tài sản: Từ 509.040.000 đồng đến 6.130.080.000 đồng

(Kèm theo Danh mục tài sản đấu giá)

Lưu ý: Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, lệ phí và chi phí khác cho việc làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành.

5. Tiền đặt trước 20% giá trị tài sản: Từ 101.808.000 đồng đến 1.226.016.000 đồng

        6. Bước giá: 10.000.000 đồng

Người tham gia đấu giá trả giá ít nhất phải bằng giá khởi điểm cộng với 01 (một) bước giá.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

– Thời gian xem tài sản: Ngày 23 và 24/5/2024 (Trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Tại nơi tài sản tọa lạc

Khách hàng liên hệ số điện thoại: 0214.3512.666 với Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh để được hướng dẫn.

8. Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

8.1. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 10/5/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 03/6/2024 (Trong giờ hành chính).

8.2. Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh, số nhà Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

8.3. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ hồ sơ.

9. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

9.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể ngày 03, 04 và 05/6/2024 (Trong giờ hành chính).

9.2. Phương thức nộp: Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty như sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh.

+ Số tài khoản: 8802.123456789 tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Lào Cai II.

– Nội dung nộp tiền ghi: (Tên người tham gia đấu giá) – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản bảo đảm của Ngân hàng Agribank – CN Bắc Hà Lào Cai là thửa đất số: (Số thửa đất), Tờ bản đồ số: (Số tờ bản đồ) – Địa chỉ: (Địa chỉ của tài sản).

Ví dụ: Ông NGUYỄN VĂN A – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản bảo đảm của Ngân hàng Agribank – CN Bắc Hà Lào Cai là thửa đất số: 161, Tờ bản đồ số: 75 – Địa chỉ: TDP Hoàng Thu Phố, TT. Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Khách hàng lưu ý: Số tiền đặt trước phải được báo có/tin nhắn đến tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh trước 17 giờ 00 phút ngày 05/6/2024. 

10. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

11. Hình thức, phương thức đấu giá:

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

12. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 06/6/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh, số nhà 109 Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai./.

Tags: No tags

Thêm bình luận

Mọi thông tin bạn cung cấp đều được bảo mật *