THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ – 11 Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là tài sản bảo đảm cho khoản vay tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam (Agribank) – Chi Nhánh Huyện Bắc Hà

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh. Số nhà 109 Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh huyện Bắc Hà. Địa chỉ: Đường Ngọc Uyển, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

3. Tài sản đấu giá

          3.1. Quyền sử dụng đất của Ông Giàng Củi Nềnh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153876, số vào sổ cấp GCN: CH-00079 do UBND Huyện Si Ma Cai cấp ngày 22/12/2022, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 178;                                        – Tờ bản đồ số: 73

– Địa chỉ: Tổ dân phố Hang Rồng, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (ĐườngCư Hòa Vần).

– Diện tích: 90,5 m2 (Bằng chữ: Chín mươi phảy năm mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

* Tài sản gắn liền với đất: Không

3.2. Quyền sử dụng đất của Ông Giàng Củi Nềnh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153877, số vào sổ cấp GCN: CH-00080 do UBND Huyện Si Ma Cai cấp ngày 22/12/2022, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 179;                                          – Tờ bản đồ số: 73

– Địa chỉ: Tổ dân phố Hang Rồng, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (ĐườngCư Hòa Vần).

– Diện tích: 90,5 m2  (Bằng chữ: Chín mươi phảy năm mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

* Tài sản gắn liền với đất: Không

3.3. Quyền sử dụng đất của Ông Giàng Củi Nềnh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liên với đất số: DD 153874, số vào số cấp GCN: CH-00081 do UBND Huyện Si Ma Cai cấp ngày 22/12/2022, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 180;                                          – Tờ bản đồ số: 73

– Địa chỉ: Tổ dân phố Hang Rồng, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (ĐườngCư Hòa Vần).

– Diện tích: 90,5 m2  (Bằng chữ: Chín mươi phảy năm mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

* Tài sản gắn liền với đất: Không

3.4. Quyền sử dụng đất của Ông Giàng Củi Nềnh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153875, số vào sổ cấp GCN: CH-00082 do UBND Huyện Si Ma Cai cấp ngày 22/12/2022, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 181;                                           -Tờ bản đồ số: 73

– Địa chỉ: Tổ dân phố Hang Rồng, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (ĐườngCư Hòa Vần).

– Diện tích: 90,5 m2  (Bằng chữ: Chín mươi phảy năm mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

* Tài sản gắn liền với đất: Không

3.5. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Bà Thèn Thị Sỳ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BQ 667707, số vào sổ cấp GCN: CH 001667 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 30/09/2014, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 13;                                              – Tờ bản đồ số: ĐG-13

– Địa chỉ: Tổ dân phố Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

– Diện tích: 224 m2 (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi bốn mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: riêng: 224 m2; chung: không m2

– Mục đích sử dụng: Đất T                              

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài

– Nguồn gốc sử dụng: Đất đấu giá quyền sử dụng đất

* Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp IV 1 tầng

3.6. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Bà Thèn Thị Sỳ theo giấy  chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BQ 667796, số vào sổ cấp GCN CH 001666 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 30/09/2014, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 12;                                                 – Tờ bản đồ số: ĐG-13

– Địa chỉ: Tổ dân phố Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

– Diện tích: 150 m² (Bằng chữ: Một trăm năm mươi mét vuông).

– Hình thức sử dụng: riêng: 150 m2 ; chung: không m2

– Mục đích sử dụng: Đất T                                

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài

– Nguồn gốc sử dụng: Đất đấu giá quyền sử dụng đất

* Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp IV 1 tầng

3.7. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Bà Vàng Thị Nơi theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BQ667870, số vào sổ cấp GCN: CH 001680 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 08/10/2014, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 02;                                               – Tờ bản đồ số: ĐG – 13

– Địa chỉ: Tổ dân phố Phố Thầu, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

– Diện tích: 67,5 m2 (Bằng chữ: Sáu mươi bảy phảy năm mét vuông).

– Hình thức sử dụng: riêng: 67,5 m2               chung: không m2

– Mục đích sử dụng: Đất T

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài

– Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

* Tài sản gắn liền với đất: Nhà xây cấp IV (01 tầng)

3.8. Quyền sử dụng đất của Bà Vàng Thị Nơi theo giấy  chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DG 866561, số vào sổ cấp GCN: CS 00112 do Sở tài nguyên môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 23/02/2023, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 197;                                               – Tờ bản đồ số: 62

– Địa chỉ: Tổ dân phố Phố Mới, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

– Diện tích: 100 m2 (Bằng chữ: Một trăm mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: riêng: 100 m2; chung: không m2

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị,

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

* Tài sản gắn liền với đất: Không

3.9. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Bà Thèn Thị Hò theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BQ 667797, số vào sổ cấp GCN: CH 001665 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 30/09/2014, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 11;                                              – Tờ bản đồ số: ĐG-13

– Địa chỉ: Tổ dân phố Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

– Diện tích: 130 m2 (Bằng chữ: Một trăm ba mươi mét vuông ),

– Hình thức sử dụng: riêng: 130 m2; chung: không m2

– Mục đích sử dụng: Đất T

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài

– Nguồn gốc sử dụng: Đất đấu giá quyền sử dụng đất

* Tài sản gắn liền với đất: Nhà xây cấp IV ( 02 tầng)

3.10. Quyền sử dụng đất của Bà Thèn Thị Hò theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BQ 667717, số vào số cấp GCN: CH 001664 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 30/09/2014, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 10;                                           – Tờ bản đồ số: ĐG-13

– Địa chỉ: Tổ dân phố Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

– Diện tích: 122 m2 (Bằng chữ: Một trăm hai mươi hai mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: riêng: 122 m2; chung: không m2

– Mục đích sử dụng: Đất T,

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Đất đấu giá quyền sử dụng đất

* Tài sản gắn liền với đất: Không

3.11. Quyền sử dụng đất của Ông Nguyễn Văn Lập theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CP 070078, số vào số cấp GCN: CH 02132 do UBND huyện Bắc Hà cấp ngày 05/08/2020, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 267;                                           – Tờ bản đồ số: 39

– Địa chỉ: Tổ dân phố Na Cồ, thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

– Diện tích: 580,6 m2 (Bằng chữ: Năm trăm tám mươi phẩy sáu mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị            

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

* Tài sản gắn liền với đất: Không

4. Giá khởi điểm của tài sản: Từ 724.000.000 đồng đến 12.773.200.000 đồng

(Kèm theo Danh mục tài sản đấu giá)

Lưu ý: Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, lệ phí và chi phí khác cho việc làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành.

5. Tiền đặt trước 20% giá trị tài sản: Từ 144.800.000 đồng đến 2.554.640.000 đồng

6. Bước giá: 10.000.000 đồng

Người tham gia đấu giá trả giá ít nhất phải bằng giá khởi điểm cộng với 01 (một) bước giá.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

– Thời gian xem tài sản: Ngày 18 và 19/7/2024 (Trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Tại nơi tài sản tọa lạc

Khách hàng liên hệ số điện thoại: 0214.3512.666 với Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh để được hướng dẫn.

8. Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

8.1. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 11/7/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 05/8/2024 (Trong giờ hành chính).

8.2. Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh, số nhà 109 Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

8.3. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ hồ sơ.

9. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

9.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể là các ngày 05, 06 và 07/8/2024 (Trong giờ hành chính).

9.2. Phương thức nộp: Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty như sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh.

+ Số tài khoản: 8802.123456789 tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Lào Cai II.

– Nội dung nộp tiền ghi: (Tên người tham gia đấu giá) – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản bảo đảm của Ngân hàng Agribank – CN Bắc Hà Lào Cai là thửa đất số: (Số thửa đất), Tờ bản đồ số: (Số tờ bản đồ) – Địa chỉ: (Địa chỉ của tài sản).

Ví dụ: Ông NGUYỄN VĂN A – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản bảo đảm của Ngân hàng Agribank – CN Bắc Hà Lào Cai là thửa đất số: 161, Tờ bản đồ số: 75 – Địa chỉ: TDP Hoàng Thu Phố, TT. Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Khách hàng lưu ý: Số tiền đặt trước phải được báo có/tin nhắn đến tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh trước 17 giờ 00 phút ngày 07/8/2024. 

10. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

11. Hình thức, phương thức đấu giá:

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

12. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 08/8/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh, số nhà 109 Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai./.

Tags: No tags

Thêm bình luận

Mọi thông tin bạn cung cấp đều được bảo mật *